Podstawowe wartości jakie chcemy zaszczepić u naszych uczniów to:

 • kształtowanie nawyku chęci dalszej nauki oraz rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w świecie,
 • uświadamianie celu edukacji szkolnej, a także ukazywanie użyteczności poszczególnych przedmiotów,
 • uświadomienie uczniowi jego indywidualnego wymiaru, jako osoby niepowtarzalnej, ale także bycia częścią określonej grupy społecznej,
 • wyrobienie nawyku stawania się samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,
 • kształtowanie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego; przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych,
 • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania,
 • kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

 

Koncepcja kształcenia

 • naszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • realizujemy to poprzez zapewnienie uczniom odpowiednich narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania oraz selekcji informacji na zajęciach z różnych przedmiotów,
 • w procesie dydaktycznym stawiamy przede wszystkim na intelektualną kreatywność i samodzielność, umiejętności analizy i interpretacji informacji oraz pracę zespołową,
 • naszym przewodnim celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, zgodnie z potrzebami dziecka na każdym etapie jego edukacji,
 • dajemy dzieciom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje.

 

Uczeń Zespołu Szkół im. J.Verne'a:

 • wszechstronnie rozwija swoje zainteresowania,
 • jest zawsze zdyscyplinowany i obowiązkowy,
 • bardzo poważnie i świadomie podchodzi do zadań i pełnionych ról,
 • przestrzega ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne,
 • jest człowiekiem otwartym i szczerym, prawdomównym i sprawiedliwym, tolerancyjnym i wrażliwym na potrzeby i krzywdy drugiego człowieka,
 • świadomie dba o swoje zdrowie,
 • jest gotowy do niesienia pomocy ludziom.

Szkolne akcje

Mapka dojazdowa

Skąd chcesz dojechać ?
Template by JoomlaShine