Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Kiedy należy zapisać ucznia do szkoły podstawowej?

Zapisy do Zespołu Szkół im. J.Verne’a trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc. W trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

Zasady rekrutacji

Zapisy są przyjmowane na podstawie kwestionariusza osobowego dziecka złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 15.

Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły.

Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.

W chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ustalona wielkość klas w szkole

Zespół Szkół im. J.Verne’a przyjmuje dzieci:

 • sześcio i siedmioletnie do klas pierwszych,
 • do istniejących klas w formie rekrutacji uzupełniającej.

Klasa powinna liczyć do 16 dzieci i nie może przekroczyć 20 (w uzasadnionych przypadkach
w wyniku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową).

Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Warunki kwalifikacji dzieci
 • złożenie kwestionariusza osobowego dziecka Zespołu Szkół im. J.Verne’a,
 • rozmowa wstępna z dzieckiem i rodzicami,
 • pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 • wpłata wpisowego.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne
 • Kwestionariusz osobowy dziecka,
 • Umowa o naukę,
 • świadectwo ukończenia przygotowania przedszkolnego (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym),
 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci 6-letnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego).
Opłaty
 • Wpisowe to jednorazowa wpłata dla nowoprzyjmowanych uczniów.
 • Obecnie wpisowe dla nowoprzyjętych uczniów wynosi 300 zł.
 • Czesne wynosi 390 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy).

INFORMACJA DODATKOWA !

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu negatywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego, wpisowe zostaje zwrócone,
wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki dziecka w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

Regulamin rekrutacji
Godziny pracy sekretariatu Szkoły

Informujemy, że sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Przypominamy, że pełną informację o ofercie Szkoły można zasięgnąć dzwoniąc pod nr telefonu (41) 300-36-63 oraz pisząc na adres sekretariat@verne-kielce.pl.