Szkolny Sąd

W życiu naszej szkoły postaramy się realizować idee korczakowskie. W tym celu powołany zostanie Szkolny Sejm i Szkolny Sąd, których celem będzie budowa samorządności i obywatelskich postaw w życiu wspólnoty szkolnej.

Czym jest Sąd?

Sąd – czuwa nad porządkiem szkolnym i rozstrzyga sprawy zgłoszone do Sądu. Jest powoływany do konkretnych spraw na podstawie zapisów uwzględnionych w kodeksie.

Jak działa Sąd?

Regulamin działalności Sądu stworzony i zatwierdzony będzie przez Samorząd po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Sąd ma prawo uniewinnić, skazać lub oddalić sprawę. Kary jakimi Sąd dysponuje mogą być orzekane na rzecz szkoły, ucznia i nauczyciela, a także jako publiczne przeprosiny i przyznanie się do błędu. Najsurowszym wymiarem kary jest skierowanie wniosku do Rady Pedagogicznej o zawieszenie w prawach ucznia.

Do Sądu pozwani mogą być wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły o ile złamali obowiązujące wewnętrzne prawo szkolne. Sąd Szkolny rozpatruje jednak wyłącznie sprawy, w których wcześniejsze środki zostały wyczerpane.

Zasady zgłaszania spraw

Na terenie szkoły wisi oznaczona Skrzynka Podawcza Sądu Szkolnego, do której można wrzucać zgłaszane sprawy. Żeby zgłosić sprawę należy:

  • podać nazwisko własne;
  • podać nazwisko osoby, którą chcemy podać do Sądu;
  • wpisać powód zgłoszenia sprawy (krótka informacja);
  • propozycja 4 nazwisk uczniów i nauczycieli do składu sędziowskiego.

Raz w tygodniu zapisywane są zgłoszone sprawy do Książki Sądowej oraz zbierane są zeznania w sprawie. Zeznania składane są pisemnie w obecności dorosłego opiekuna Samorządu oraz ucznia należącego do Samorządu Uczniowskiego. Sąd powoływany jest raz na 3 miesiące lub częściej, jeśli będzie taka konieczność.

Wszystkie wyroki zapadają zgodnie z regulaminem oraz są wpisywane do książki i odczytywane przy wszystkich. Osoba niezadowolona z wyroku może się odwołać, jednak nie wcześniej, niż po upływie 2 tygodni. Wówczas na nowo powołuje się Sąd według obowiązującego regulaminu.

Przykłady zachowań, jakie można zgłaszać do Sądu
  • naruszenie mienia szkoły (niszczenie ławek, krzeseł, pomocy dydaktycznych itp.).
  • naruszenie mienia innej osoby (niszczenie ubrań, zeszytów, przyborów szkolnych itp.).
  • zagrożenie bezpieczeństwu swojemu lub innych (bójki, używanie niedozwolonych, ostrych przedmiotów itp.).
  • wulgarne zachowania (słownictwo, szkalowanie innych, izolowanie kogoś itp.).
  • łamanie ustalonych zasad i norm obowiązujących w szkole/ klasie. 
Wzór wniosku do Sądu Szkolnego