Studia podyplomowe

Pedagogika Marii Montessori
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

SUPER OFERTA
2800 zł – płatne w 2 ratach
80 zł – opłata rekrytacyjna

Cel

Zapoznanie z teorią pedagogiczną Marii Montessori oraz metodyką pracy w systemie pedagogicznym Montessori w przedszkolu i szkole (klasy 1-3 szkoły podstawowej).  

Informacje ogólne

Studia podyplomowe organizowane są przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie – Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie we współpracy z Zespołem Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach oraz Fundacją im. Jerzego Zaremby.

Organizacja studiów podyplomowych jest ściśle związana z kwalifikacjami nauczyciela, zgodnych z wymaganiami zawartymi w:

   – Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie standardu 
     kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz 1450).

   – Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji        wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r, poz 1575).

Studia zorganizowane są w systemie zaocznym. Podstawową formą studiowania są dwudniowe zjazdy organizowane w soboty i niedziele. W ramach studiów odbywają się zajęcia w formie wykładów (w razie konieczności- zdalnie), ćwiczeń, wizyt studyjnych, seminariów i konserwatoriów oraz praktyk.  

REKRUTACJA TRWA DO 28.02.2021 ROKU

Uczestnicy

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych klas 1-3;
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych zainteresowanych wdrażaniem systemu pedagogicznego Montessori;
Doradcy metodycznych i konsultantów ośrodków doskonalenia nauczycieli;
Osoby zainteresowanych pedagogiką M. Montessori posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne

Program
studiów

1. Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori;
2. Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych;
3. Metodyka kształcenia językowego;
4. Metodyka kształcenia matematycznego;
5. Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego;
6. Hospitacje i praktyki w placówkach Montessori;
7. Elementy pedagogiki Marii Montessori na 2 et. edukacji (kl. 4-8 SP);
8. Psychologia rozwojowa małego dziecka;
9. Narzędzia pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach wychowawczych oparte na  założeniach teorii 
      koncentrowanej na rozwiązaniach;;
11. Elementy porozumienia bez przemocy (NVC);
12. Elementy Planu Daltońskiego;

 

Opłaty

Opłata za studia wynosi 2.800 zł, płatne w 2 ratach.
Dodatkowo – opłata rekrutacyjna 80 zł.

Korzyści

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do wdrażania systemu pedagogicznego Montessori w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej. 

W toku studiów słuchacz nabędzie:

   – Teoretyczną wiedzę z zakresu pedagogiki M. Montessori na tle współczesnych koncepcji i nurtów w pedagogice
     i psychologii;
   – Umiejętności metodyczne pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach 1-3  szkoły  
      podstawowej;
   – Umiejętności organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego uwzględniając pedagogikę Marii  
      Montessori; 

Miejsce
realizacji

Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach, ul. Peryferyjna 17, w salach wyposażonych i zaaranżowanych do wdrażania systemu pedagogicznego Montessori.

Prowadzący

dr Beata Głodzik
dr Małgorzata Centner-Guz
dr Barbara Bilewicz-Kuźnia
mgr Katarzyna Orzeł
mgr Katarzyna Zentak
dr Krzysztof Kruszko
mgr Sylwia Bobrowska
mgr Aneta Szczęsna
mgr Katarzyna Dryjas

Informacje
dodatkowe

 

mgr Aneta Szczęsna, e-mail: aneta.szczesna@verne-kielce.pl