Montessori

Słów kilka o prekursorce nowoczesnej pedagogiki przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji, w której najważniejsze miejsce zajmuje dziecko, doświadczające przez cały czas podmiotowości i współpodmiotowości.

Kim była Maria Montessori ?

Maria Montessori żyła w latach 1870–1952. Byłą wybitnym lekarzem i pedagogiem. Była pierwszą kobietą we Włoszech, która uzyskała tytuł „Dottoressa” w dziedzinie psychiatrii. Stworzyła swoją unikatową i wspaniałą metodę uczenia się dziecka, opartą na jego obserwacji. Zwróciła uwagę pedagogów, psychologów i innych specjalistów na dziecko jako istotę aktywną i zdolną do koncentracji, która samodzielnie kształtuje własną osobowość, indywidualność.

Co jest istotą pedagogiki Montessori ?

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Otoczenie

Warunkiem jak najwszechstronniejszego rozwoju dziecka jest przygotowane otoczenie. Montessori zwracała uwagę na to, że dziecko musimy traktować, jak specjalnego gościa – dla niego powinniśmy przygotować specjalnie dostosowane do jego potrzeb otoczenie. Pomocy naukowe umieszczone w sali są inspirujące i zachęcające dzieci do pracy własnej. Zadaniem nauczyciela i rodzica jest pomoc, wsparcie, ale tylko w tym wypadku, gdy dziecko o nie poprosi.

Proces rekrutacji

Zapisy

  1. Uczniowie przyjmowani są do naszej szkoły na zasadach określonych przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkół. Szkoła przyjmuje dzieci bez względu na miejsce ich zamieszkania.
  2. Szczegółowy regulamin rekrutacji ustalony przez Dyrektora podawany jest co roku do publicznej wiadomości.
  3. O przyjęciu dziecka do placówki decyduje rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami dziecka oraz zaakceptowanie przez nich warunków nauczania w zgodzie z pedagogiką Marii Montessori. Przed zapisaniem dziecka Rodzice/ Opiekunowie muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich punktów niniejszego poradnika.
  4. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Wszystkie informacje udzielone placówce mają charakter poufny.

Zasady wypisywania dziecka

W przypadku wypisania dziecka wymagane jest zachowanie 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wymówienie umowy musi być dokonane w formie pisemnej i dostarczone do biura placówki.

Jak dzieci się uczą? Specyfika pedagogiki Marii Montessori

Dzieci pracują w specjalnie przygotowanym do ich potrzeb otoczeniu. Do nauki wykorzystują skonstruowane przez Marię Montessori pomoce naukowe dostosowane ściśle do poziomu rozwojowego dzieci. Dodatkowo nauczyciel przygotowuje (przez indywidualną  obserwację potrzeb każdego dziecka) materiały do poznawania danego wycinka rzeczywistości. Dzieci same wybierają miejsce, w którym chcą się uczyć (stolik, dywan itp.). Zależnie od tematu prezentacji nauczyciel może zaproponować lekcje na świeżym powietrzu lub wyjście do tematycznych miejsc.

Choroby

Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe. Jeżeli okazuje się, że dziecko ma temperaturę wyższą niż 37 stopni C proszę o pozostawienie dziecka w domu. Zależy nam, aby choroba nie rozprzestrzeniała się na inne dzieci lub na pracowników szkoły. Pamiętajmy, że każda niedyspozycja czy też nawet drobne pogorszenie samopoczucia może uniemożliwić dziecku skupienie się- co za tym idzie nie jest w stanie czegokolwiek się nauczyć.

STWIERDZENIE CHOROBY W CZASIE DNIA

Jeżeli zdarzy się, że dziecko poczuje się gorzej w trakcie dnia( czyt. podwyższona temperatura, biegunka, wymioty, wysypka lub inne niepokojące objawy ) nauczyciel bezzwłocznie powiadomi Rodzica/ Opiekuna o jego stanie z prośbą o odebranie dziecka ze szkoły w ciągu godziny. Dziecko może zostać przyprowadzone ponownie do szkoły tylko wtedy, gdy wyżej wymienione objawy nie wystąpiły u niego przez ostatnie 24 godziny.

CHOROBY PRZEWLEKŁE

Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są powiadomić Szkołę o chorobach przewlekłych dziecka, napadach padaczkowych ( także tych, które występowały w przeszłości) alergiach, wadach serca , przebytych operacjach i zabiegach które moga miec wpływ na jego rozwój i kondycję.

CHOROBY ZAKAŹNE

Rodzice/ Opiekunowie zobowiązaniu są powiadomić Szkołę o chorobach zakaźnych, pasożytniczych stwierdzonych przez lekarza u dziecka lub osób, które miały z nim kontakt. Te informacje pozwolą nam powiadomić pozostałych Rodziców o możliwych chorobach i jak najszybciej zapobiec  zarażeniom u innych dzieci. Informacje na ten temat będą wywieszane na tablicach ogłoszeń lub wysyłane do Państwa drogą elektroniczną.

ZESZYT ZDARZEŃ LOSOWYCH

Może się zdarzyć, że dziecko było ofiarą niefortunnych zdarzeń losowych. Każdy incydent jest notowany w specjalnym zeszycie zdarzeń losowych. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z notatką i podpisania jej. W przypadku poważniejszych obrażeń bezzwłocznie wzywane jest Pogotowie Ratunkowe, a Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani.

Pracownicy szkoły nie mogą podawać dziecku żadnych leków z wyjątkiem dzieci chorych przewlekle wymagających podawania leków o konkretnej porze dnia. Wszelkie zalecenia powinny być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim natomiast Rodzice zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia, że leki podawane są na ich odpowiedzialność.

Komunikacja z rodzicami

Nauczyciel – wychowawca informuje podczas spotkań z rodzicami uczniów swojej klasy o obserwacjach związanych z aktywnością dziecka, jego specjalnych uzdolnieniach, o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności w danym okresie kształcenia. Ponadto wskazuje, w jaki sposób wspierać dziecko w zdobywaniu kolejnych umiejętności.
W dzienniku elektronicznym nauczyciel dokonuje wpisów o stopniu realizacji podstawy programowej. Ponadto zapisuje swoje spostrzeżenia dotyczące rozwoju każdego ucznia w formie oceny opisowej.

W każdy piątek dzieci zabierają do domu swoje plannery i prace wykonane podczas całego tygodnia, co daje rodzicom możliwość obserwowania postępów na bieżąco.

Rozkład dnia

Szkoła jest czynna w godzinach  7.00- 17.30

7:00 – 8:00 – świetlica

8:00 – 9:00 –  czas przyprowadzania dzieci, śniadanie, spotkanie w kręgu, ustalania, co będziemy robić przez cały dzień, jakie mamy plany i zadania do zrealizowania

9:00 – 12:00 – praca własna dzieci

12:00 – 12:30 – obiad

12:30 – 13:00 – wyjście do ogrodu lub odpoczynek, swobodna zabawa

13:00 – 14:30 – lekcje ciszy, druga praca własna dzieci

14:30 – 17:30 – zajęcia dodatkowe w grupie łączonej/ zajęcia rozwijające kreatywność/ ŚWIETLICA

Godziny między 7.00, a 8.30 traktujemy jako czas przyprowadzania dziecka do szkoły. Zwracamy się z prośbą, aby Rodzice/ Opiekunowie przyprowadzali dzieci do sali przed godziną 9., aby nie przeszkadzać dzieciom, które rozpoczęły już pracę własną. W przypadku przyjścia po godz. 9.00 prosimy, aby dzieci wchodziły do sali bez Rodziców w taki sposób, aby nie przerywać pracy nauczyciela i innych dzieci. Każde spóźnienie będzie odnotowane. W przypadku nagminnych spóźnień wyciągane będą konsekwencje z racji niewywiązywania się z podjętych zobowiązań. W sytuacji spóźnienia wynikającego ze zdarzenia losowego prosimy o powiadomienie nauczyciela.

Po skończonym dniu dziecko może być wydane przez Nauczyciela tylko Rodzicom/Opiekunom lub osobom wskazanym w karcie zgłoszeniowej. Rodzic/ Opiekun pojawiający się na terenie szkoły przejmuje całkowitą odpowiedzialność za swoje dziecko.

Obchodzenie urodzin

Urodziny Dziecka to święto w klasie. Rodzice zostają wcześniej uprzedzeni o uroczystości, która odbędzie się w danym dniu. Organizacja zajęć tego dnia może ulec drobnym zmianom. W dniu urodzin zostają zaproszeni Rodzice/ Opiekunowie dziecka, aby mogli podzielić się z grupą wspomnieniami z minionych lat dziecka. Tego dnia dzieci mogą jeść słodycze i tort, który przynoszą do szkoły rodzice. Poprzez obchodzenie urodzin dzieci uczą się celebrowania ważnych wydarzeń z życia człowieka, szacunku do drugiego człowieka.

Posiłki

Posiłki dla dzieci przygotowuje kuchnia szkolna z uwzględnieniem alergii dzieci. W ciągu dnia dzieci jedzą następujące posiłki:

*śniadanie

*obiad ( I i II danie)

* podwieczorek

Dzieci jedzą posiłki samodzielnie oraz zachęcane są do samodzielnego nakładania jedzenia na talerz.

Bardzo prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły słodyczy oraz słodkich napojów(wyjątkiem są urodziny dziecka, na których dzieci mogą jeść słodycze i tort). Szkoła zaopatrzona jest w wodę, herbatę lub kompot.

W naszej szkole będziemy także samodzielnie przygotowywać posiłki. Informacje o wszelkich alergiach, zaleceniach zawarte w karcie zgłoszenia dziecka będą pomocne w planowaniu przygotowywanych przez dzieci potraw. Chcemy, aby każde dziecko, niezależnie od zdrowotnych ograniczeń mogło w pełni korzystać i cieszyć się z samodzielnie przygotowanego posiłku. O planowanych zajęciach kulinarnych będą Państwo informowani z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Zabawki lub inne przedmioty z domu

Bardzo prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek z domu. Wszystkie niezbędne do rozwoju dziecka materiały znajdują się w specjalnie przygotowanym dla niego otoczeniu. Jeżeli dziecko przyniesie ze sobą prywatne rzeczy, proszę o pozostawienie ich w szafce dziecka, aby przed powrotem do domu mogło zabrać je z powrotem. Wyjątkiem są “dni z zabawką”, o których będą Państwo wcześniej informowani.