Montessori

Słów kilka o prekursorce nowoczesnej pedagogiki przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji, w której najważniejsze miejsce zajmuje dziecko, doświadczające przez cały czas podmiotowości i współpodmiotowości.

Kim była Maria Montessori ?

Maria Montessori żyła w latach 1870–1952. Byłą wybitnym lekarzem i pedagogiem. Była pierwszą kobietą we Włoszech, która uzyskała tytuł „Dottoressa” w dziedzinie psychiatrii. Stworzyła swoją unikatową i wspaniałą metodę uczenia się dziecka, opartą na jego obserwacji. Zwróciła uwagę pedagogów, psychologów i innych specjalistów na dziecko jako istotę aktywną i zdolną do koncentracji, która samodzielnie kształtuje własną osobowość, indywidualność.

Co jest istotą pedagogiki Montessori ?

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Otoczenie

Warunkiem jak najwszechstronniejszego rozwoju dziecka jest przygotowane otoczenie. Montessori zwracała uwagę na to, że dziecko musimy traktować, jak specjalnego gościa – dla niego powinniśmy przygotować specjalnie dostosowane do jego potrzeb otoczenie. Pomocy naukowe umieszczone w sali są inspirujące i zachęcające dzieci do pracy własnej. Zadaniem nauczyciela i rodzica jest pomoc, wsparcie, ale tylko w tym wypadku, gdy dziecko o nie poprosi.

Proces rekrutacji

Zapisy

  1. Uczniowie przyjmowani są do naszej szkoły na zasadach określonych przepisami w sprawie przyjmowania uczniów do szkół. Szkoła przyjmuje dzieci bez względu na miejsce ich zamieszkania.
  2. Szczegółowy regulamin rekrutacji ustalony przez Dyrektora podawany jest co roku do publicznej wiadomości.
  3. O przyjęciu dziecka do placówki decyduje rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami dziecka oraz zaakceptowanie przez nich warunków nauczania w zgodzie z pedagogiką Marii Montessori. Przed zapisaniem dziecka Rodzice/ Opiekunowie muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich punktów niniejszego poradnika.
  4. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Wszystkie informacje udzielone placówce mają charakter poufny.

Zasady wypisywania dziecka

W przypadku wypisania dziecka wymagane jest zachowanie 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wymówienie umowy musi być dokonane w formie pisemnej i dostarczone do biura placówki.

Jak dzieci się uczą? Specyfika pedagogiki Marii Montessori

Dzieci pracują w specjalnie przygotowanym do ich potrzeb otoczeniu. Do nauki wykorzystują skonstruowane przez Marię Montessori pomoce naukowe dostosowane ściśle do poziomu rozwojowego dzieci. Dodatkowo nauczyciel przygotowuje (przez indywidualną  obserwację potrzeb każdego dziecka) materiały do poznawania danego wycinka rzeczywistości. Dzieci same wybierają miejsce, w którym chcą się uczyć (stolik, dywan itp.). Zależnie od tematu prezentacji nauczyciel może zaproponować lekcje na świeżym powietrzu lub wyjście do tematycznych miejsc.

Rozkład dnia

Szkoła jest czynna w godzinach  7.00- 17.30

7:00 – 8:00 – świetlica

8:00 – 9:00 –  czas przyprowadzania dzieci, śniadanie, spotkanie w kręgu, ustalania, co będziemy robić przez cały dzień, jakie mamy plany i zadania do zrealizowania

9:00 – 12:00 – praca własna dzieci

12:00 – 12:30 – obiad

12:30 – 13:00 – wyjście do ogrodu lub odpoczynek, swobodna zabawa

13:00 – 14:30 – lekcje ciszy, druga praca własna dzieci

14:30 – 17:30 – zajęcia dodatkowe w grupie łączonej/ zajęcia rozwijające kreatywność/ ŚWIETLICA

Godziny między 7.00, a 8.30 traktujemy jako czas przyprowadzania dziecka do szkoły. Zwracamy się z prośbą, aby Rodzice/ Opiekunowie przyprowadzali dzieci do sali przed godziną 9., aby nie przeszkadzać dzieciom, które rozpoczęły już pracę własną. W przypadku przyjścia po godz. 9.00 prosimy, aby dzieci wchodziły do sali bez Rodziców w taki sposób, aby nie przerywać pracy nauczyciela i innych dzieci. Każde spóźnienie będzie odnotowane. W przypadku nagminnych spóźnień wyciągane będą konsekwencje z racji niewywiązywania się z podjętych zobowiązań. W sytuacji spóźnienia wynikającego ze zdarzenia losowego prosimy o powiadomienie nauczyciela.

Po skończonym dniu dziecko może być wydane przez Nauczyciela tylko Rodzicom/Opiekunom lub osobom wskazanym w karcie zgłoszeniowej. Rodzic/ Opiekun pojawiający się na terenie szkoły przejmuje całkowitą odpowiedzialność za swoje dziecko.