Rekrutacja do Liceum

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a jest placówką niepubliczną. Oznacza to, że szkoła nie jest uwzględniona w systemie rekrutacji e-omikron.

Rekrutacja do szkoły jest dwuetapowa (Szczegóły w Regulaminie Rekrutacji). W pierwszej kolejności należy złożyć wypełniony Kwestionariusz (do pobrania w zakładce REKRUTACJA). Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji.

Kiedy należy zapisać ucznia do liceum?

Zapisy rozpoczęliśmy w styczniu bieżącego roku – szczegółowe terminy podane w Regulaminie rekrutacji.

W trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie jedna klasa 1.

Zasady rekrutacji

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Zapisy są przyjmowane  na podstawie  kwestionariusza osobowego dziecka złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 17. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły.

Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie. W chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Liczebność zespołów klasowych

Liczba uczniów w jednym zespole klasowym nie przekroczy 24 uczniów, przy czym nauczanie przedmiotów ogólnych odbywać się będzie dla całej klasy, natomiast zajęcia warsztatowe oraz nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla kilkuosobowych grup uczniów (min 3 osoby).

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Umowa o nauczanie zostanie podpisana z rodzicami ucznia po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opłaty
  • Wpisowe to jednorazowa wpłata w wysokości 300,00 zł.
  • Czesne wynosi 600 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy: od września do czerwca w każdym roku nauki).

INFORMACJA DODATKOWA !

W przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły z powodu negatywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego, wpisowe zostaje zwrócone. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

Regulamin rekrutacji
Godziny pracy sekretariatu Szkoły

Informujemy, że sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Przypominamy, że pełną informację o ofercie szkoły można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu (41) 300-36-63 oraz pisząc na adres sekretariat@verne-kielce.pl.