O NAS


Misja szkoły:

Uczymy z pasją. Kierujemy się zasadą odpowiedzialności i szacunkiem wobec drugiego człowieka. 

Uczymy poszanowania polskiej tradycji i kultury oraz otwartości na innych ludzi. 

Nasze cele to:

 • wspieranie rozwoju uczniów i ich twórczej aktywności,
 • wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy,
 • wzmacnianie motywacji wewnętrznej i poczucia własnej wartości,
 • budowanie dobrych relacji z innymi,
 • kształtowanie postaw obywatelskich oraz aktywności społecznej.

Zespół Szkół im. Juliusza w Kielcach to:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum (wygaszone wraz z zakończeniem roku szkolnego 2018/19),
 • liceum ogólnokształcące.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał we wrześniu 2015 roku. Wówczas w naszych szkołach uczyło się niewiele ponad 50 uczniów.

Obecnie liczba uczniów przekracza 200.
Grono pedagogiczne tworzy ponad 50 osób.

Podstawowe wartości jakie chcemy zaszczepić u naszych uczniów to:

 • kształtowanie nawyku chęci dalszej nauki oraz rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w świecie,
 • uświadamianie celu edukacji szkolnej, a także ukazywanie użyteczności poszczególnych przedmiotów,
 • uświadomienie uczniowi jego indywidualnego wymiaru, jako osoby niepowtarzalnej, ale także bycia częścią określonej grupy społecznej,
 • wyrobienie nawyku stawania się samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,
 • kształtowanie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego; przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych,
 • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania,
 • kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Koncepcja kształcenia

 • naszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • realizujemy to poprzez zapewnienie uczniom odpowiednich narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania oraz selekcji informacji na zajęciach z różnych przedmiotów,
 • w procesie dydaktycznym stawiamy przede wszystkim na intelektualną kreatywność i samodzielność, umiejętności analizy i interpretacji informacji oraz pracę zespołową,
 • naszym przewodnim celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, zgodnie z potrzebami dziecka na każdym etapie jego edukacji,
 • dajemy dzieciom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje.

Uczeń Zespołu Szkół im. J. Verne’a:

 • wszechstronnie rozwija swoje zainteresowania,
 • jest zawsze zdyscyplinowany i obowiązkowy,
 • bardzo poważnie i świadomie podchodzi do zadań i pełnionych ról,
 • przestrzega ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne,
 • jest człowiekiem otwartym i szczerym, prawdomównym i sprawiedliwym, tolerancyjnym i wrażliwym na potrzeby i krzywdy drugiego człowieka,
 • świadomie dba o swoje zdrowie,
 • jest gotowy do niesienia pomocy ludziom.
Partnerzy
Regulaminy

Statut szkoły oraz wszelkie regulaminy (w myśl art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej) znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły.