41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Edukacja domowa

Nasz pomysł na Edukację Domową

Nasza szkoła jest miejscem spotkań rodzin decydujących się na Edukację Domową w województwie świętokrzyskim. Wspieramy wszystkich , którzy podejmą tą wymagającą i ekscytującą jednocześnie, drogę. Wiemy, że dla rodzin ED ważne jest ciepłe przyjęcie, wysłuchanie, możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, czy wydarzeniach szkolnych typu piknik, wystawa, przedstawienie, czy wreszcie możliwość konsultacji z nauczycielem itp. My to dobrze rozumiemy, dlatego takie możliwości oferujemy każdemu, kto do nas dołączy!

Dlaczego ED?

Powody, dla których rodziny decydują się na tak poważne zmiany, są różne. W naszej szkole pojawiają się rodzice dzieci, które nie odnajdują się w klasycznej szkole. Czy to ze względu na swoją konstrukcję emocjonalno-psychiczną, czy też specjalne uzdolnienia, specyfikę życia rodzinnego (częste podróże), czy też ogólny brak zaufania do systemu edukacji.
Każdy z tych powodów szanujemy i rozumiemy.

Nauka

Na początku roku szkolnego, każdy z uczniów otrzymuje od szkoły dostęp do treści, wymagań, dotyczący każdego z przedmiotów. Uczniowie sami decydują, z jakich materiałów korzystają, ucząc się przedstawionych zagadnień. Mogą opierać się na podręcznikach oferowanych przez szkołę lub korzystać z innych opracowań, pamiętając jednocześnie, że wymagania egzaminacyjne obejmują zakres książek rekomendowanych przez szkołę. Lista książek, na podstawie których, konstruowano wymagania, będzie zamieszczona na stronie szkoły do 20 września każdego roku szkolnego.

Egzaminy

Egzamin składa się z części pisemnej, po której następuje część ustna. Rozmowa z nauczycielem trwa około 30 minut. Dzieci mogą też prezentować prace, które wykonywały w domu podczas całego roku szkolnego. Ta część jest zawsze mile widziana. Ocena wystawiana po egzaminie, w dużej mierze dotyczy stopnia realizacji wymagań zawartych w podstawie programowej i jest syntezą pracy pisemnej i rozmowy z nauczycielem.

Gdzie mogę znaleźć przepisy dotyczące ED?

Kwestie dotyczące edukacji domowej reguluje ustawa Prawo oświatowe.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

W przypadku zainteresowania edukacją domową rodzice wraz z kandydatem/-tką na ucznia zobligowani są do uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej. Na tym etapie dziecko powinno już posiadać aktualną Opinię w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (wystawioną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

Pozostałe niezbędne dokumenty rodzice mogą otrzymać w sekretariacie szkoły. W zależności od etapu kształcenia wymagane są odmienne dokumenty:

zerówka:
• Kwestionariusz osobowy ucznia
• Podanie – wniosek rodziców
• Oświadczenie dotyczące egzaminów
• Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia
• Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania

szkoła podstawowa:
• Kwestionariusz osobowy ucznia
• Podanie – wniosek rodziców
• Oświadczenie dotyczące egzaminów
• Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia
• Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
• oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
• kopia arkusza ocen potwierdzona za zgodność z oryginałem
• zdjęcie do legitymacji szkolnej
• uczniowie zapisujący się w trakcie roku szkolnego zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o przebiegu nauczania (arkusz ocen, wydruk z dziennika elektronicznego)

liceum ogólnokształcące:
• Kwestionariusz osobowy ucznia
• Podanie – wniosek rodziców
• Oświadczenie dotyczące egzaminów
• Oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia
• Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
• oryginał świadectwa z ostatniej klasy do której dziecko uczęszczało
• zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty
• kopia arkusza ocen potwierdzona za zgodność z oryginałem
• deklaracja rozszerzeń liceum 3-letnie
• deklaracja rozszerzeń liceum 4-letnie
• uczniowie zapisujący się w trakcie roku szkolnego zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o przebiegu nauczania (arkusz ocen, wydruk z dziennika elektronicznego)
• zdjęcie do legitymacji szkolnej.