41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Rekrutacja – zasady i dokumenty

Kiedy należy zapisać ucznia do szkoły?

Zapisy do Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc. W trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

Zasady rekrutacji

Zapisy są przyjmowane na podstawie kwestionariusza osobowego dziecka złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, w Kielcach przy ul. Peryferyjnej 17.

Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły.

Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.

Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.

W chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ustalona wielkość klas w szkole

Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a przyjmuje dzieci:

 • trzy do sześcioletnich do oddziału przedszkolnego,
 • sześcio i siedmioletnie do klas pierwszych szkoły podstawowej,
 • absolwentów szkoły podstawowej do liceum.

Klasa powinna liczyć do 16 dzieci (w przypadku klas 1-3), 18 w klasach 4-8 oraz 22 w liceum.

W uzasadnionych przypadkach w wyniku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Warunki kwalifikacji dzieci

 • złożenie kwestionariusza osobowego dziecka Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a (do pobrania w pkt. Wymagane dokumenty rekrutacyjne),
 • rozmowa wstępna z dzieckiem i rodzicami,
 • pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 • wpłata wpisowego.
 

Opłaty

 • wpisowe to jednorazowa wpłata dla nowoprzyjmowanych uczniów, która wynosi 300 zł.
 • czesne w przedszkolu oraz szkole podstawowej wynosi 700 zł. miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy – od września do czerwca), natomiast w liceum wynosi 800 zł. miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy – od września do czerwca).
 • rodzeństwa uczęszczające do naszej szkoły otrzymują zniżki opłat.

INFORMACJA DODATKOWA !

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu negatywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego, wpisowe zostaje zwrócone. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki dziecka w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

Regulamin rekrutacji

Przed wypełnieniem lub pobraniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznaj się z regulaminem rekrutacji,

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Godziny pracy szkolnego sekretariatu 

Informujemy, że sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Przypominamy, że pełną informację o ofercie Szkoły można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu (41) 300-36-63 lub 666-300-696 oraz pisząc na adres sekretariat@verne-kielce.pl.

Kwestie posiłków (odwołania, rozliczenia) prowadzone są przez panią Ulę dostępną pod numerem telefonu 881 820 161 oraz adresem e-mail biuro@verne-kielce.pl