41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Nasze wartości

Nasza misja

Uczymy z pasją. Kierujemy się zasadą odpowiedzialności i szacunkiem wobec drugiego człowieka. 

Uczymy poszanowania polskiej tradycji i kultury oraz otwartości na innych ludzi.

Nasze cele

 • wspieranie rozwoju uczniów i ich twórczej aktywności,
 • wdrażanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy,
 • wzmacnianie motywacji wewnętrznej i poczucia własnej wartości,
 • budowanie dobrych relacji z innymi,
 • kształtowanie postaw obywatelskich oraz aktywności społecznej.

Podstawowe wartości jakie chcemy zaszczepić u naszych uczniów to:

 • kształtowanie nawyku chęci dalszej nauki oraz rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w świecie,
 • uświadamianie celu edukacji szkolnej, a także ukazywanie użyteczności poszczególnych przedmiotów,
 • uświadomienie uczniowi jego indywidualnego wymiaru, jako osoby niepowtarzalnej, ale także bycia częścią określonej grupy społecznej,
 • wyrobienie nawyku stawania się samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym,
 • kształtowanie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego; przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych,
 • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania,
 • kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Koncepcja kształcenia

 • naszym wiodącym założeniem jest wykorzystywanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym, tak by przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • realizujemy to poprzez zapewnienie uczniom odpowiednich narzędzi niezbędnych do rozwijania umiejętności wyszukiwania oraz selekcji informacji na zajęciach z różnych przedmiotów,
 • w procesie dydaktycznym stawiamy przede wszystkim na intelektualną kreatywność i samodzielność, umiejętności analizy i interpretacji informacji oraz pracę zespołową,
 • naszym przewodnim celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, zgodnie z potrzebami dziecka na każdym etapie jego edukacji,
 • dajemy dzieciom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje.