41 300-36-63

25-562 Kielce

Peryferyjna 17

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Realizowane projekty

1. Edukacyjne T(r)IKi – rozwój kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Verne’a w Kielcach

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
priorytet: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
poddziałanie: RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Cel projektu:  podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się u uczniów/uczennic oraz nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania przez nauczycieli/nauczycielki Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a (szkoła podstawowa i liceum) dzięki udziałowi w szeregu zajęć (zajęcia dodatkowe, kursy, szkolenia) w okresie 01.09.2020–30.06.2021 oraz znaczne zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej w zakresie stosowania TIK dzięki doposażeniu międzyszkolnych pracowni w narzędzia TIK i uruchomieniu szkolnej platformy e-learningowej.

Planowane efekty: efektem projektu będzie zwiększenie dostępu do elementów TIK w ramach zajęć edukacyjnych, podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

Wartość projektu: 118.822,50 zł

Dofinansowanie: 104.822,50 zł

Beneficjent: Edukacja KRAM Sp. z o.o. organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Juliusza Verne’a oraz Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia,
Działanie 3.3.:  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Cel projektu: osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego dzięki przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im Juliusza Verne’a.

Planowane efekty: efektem projektu będzie znaczące zwiększenie efektywności energetycznej budynku publicznego, w tym. m.in.: zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, wody, etc.), znaczące zmniejszenie emisji CO2, zminimalizowanie strat ciepła dzięki wymianie stolarki budowlanej, zastosowanie ekologicznego opału.

Wartość projektu: 1.719.483,09 zł

Wkład UE: 1.459.063,97 zł

Beneficjent: Edukacja KRAM Sp. z o.o. / Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a

3. Szkoła na miarę wyobraźni – wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne,
Działanie 7.4.: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Cel projektu: zwiększenie dostępności oferty szkoły poprzez zakupu wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematycznej i przyrodniczej), pracowni komputerowej (multimedialnej), sali do prowadzenia zajęć metodą Montessori, małej sali gimnastyczno-korekcyjnej do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Kielcach (wchodzącej wraz gimnazjum i liceum w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Edukacja KRAM Sp. z o.o.).

Planowane efekty: efektem projektu będzie możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w nowoczesnych pracowniach, z zastosowaniem innowacyjnych środków i pomocy dydaktycznych.

Wartość projektu: 209.971,53 zł
Wkład UE: 156.218,72 zł

Beneficjent: Edukacja KRAM Sp. z o.o. / Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a